ข่าว:

คำขวัญอำเภอเพ็ญ: กระติบข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนาน
พระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน

Main Menu

Recent

ขอใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ อุดรธานี

เริ่มโดย Udon Talk, 26 พฤศจิกายน 2023 เวลา 20:17 น.

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป
Topic keywords [SEO] เลื่อยโซ่ยนต์เลื่อยเครื่องขอใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ขอใบอนุญาตเลื่อยเครื่อง

Udon Talk

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

การออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติ เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ผู้ที่ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อไว้ใช้งาน ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.1 ต่อนายทะเบียน
เลื่อยโซ่ยนต์(ผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยยื่น ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ พร้อมด้วย
หลักฐานประกอบ ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการประกอบอาชีพ(ถ้ามี)

ผู้ยื่นคําขอต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ดังนี้
1. ต้องไม่เคยต้องโทษ สําหรับความผิดตามกฎหมายป่าไม้  (ที่ระบุไว้)
2. มีอายุไม่ต่ํากว่า20 ปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย
4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอแล้วทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบประวัติ ถูกต้องตามระเบียบ นายทะเบียน
พิจารณาอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.2 ให้ เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนําไปซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง หรือ
จากผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า ผู้จําหน่ายที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามระยะเวลาที่กําหนดตามใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
เมื่อได้เลื่อยโซ่ยนต์ตามข้างต้นแล้ว ให้นําเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมหลักฐานมายื่นขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้
นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ ลซ.3 ต่อไป

เมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอแล้วทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบประวัติ ถูกต้องตามระเบียบ นายทะเบียน
พิจารณาอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.2 ให้ เพื่อให้ผู้ขออนุญาตนําไปซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง หรือ
จากผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า ผู้จําหน่ายที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามระยะเวลาที่กําหนดตามใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
เมื่อได้เลื่อยโซ่ยนต์ตามข้างต้นแล้ว ให้นําเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมหลักฐานมายื่นขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้
นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบ ลซ.3 ต่อไป

ที่มา: https://udonthani.mnre.go.th/th/news/detail/85107

เลื่อยโซ่ยนต์ .jpeg